Tri-Anthropo-Type MODEL

The discovery – zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Personality’s characteristics – zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Master Gene – zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Hormonal Disorder – zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Nutritional Needs – zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Enterotypes – zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Diseases – zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

The prospects of discovery – zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

* IN OPBOUW *

Pin It on Pinterest